Vanilla JS: Detect Caps Lock

(Nhập text vào ô input để kiểm tra Caps Lock có bật hay không)